Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.81 9.13 8.97 6.92 8.79 8.96 7.31 8.61 8.23 8.88
Tiếp cận đất đai 7.1 6.64 8.84 7.48 6.97 7.02 7.04 6.04 5.97 5.61
Tính minh bạch 6.39 6.74 6.91 6.19 5.83 5.78 5.43 5.71 5.51 6.07
Chi phí thời gian 7.49 5.99 5.71 5.38 7.31 5.17 7.4 7.13 7.02 6.61
Chi phí không chính thức 7.71 6.86 8.03 7.04 8.36 6.8 8.17 5.71 5.54 5.34
Tính năng động 6.76 5.64 7.43 6.27 1.93 6.6 5.61 4.13 4.53 4.08
Hỗ trợ doanh nghiệp 5.44 7.53 3.07 4.53 2.49 2.88 3.68 5.44 5.18 5.53
Đào tạo lao động 4.97 4.63 5.34 5.37 4.73 4.24 5.13 4.67 5.41 5.4
Thiết chế pháp lý 6.1 4.56 4.7 4.4 6.87 5.03 7.3 5.88 5.91 4.95
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.39 3.72 6.37 5.69
PCI 64.63 57.27 65.81 59.63 59.58 57.63 57.19 55.11 56.74 57.25
Xếp hạng 65 21 9 24 31 29 37 52 49 48

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com